GENERELLE VILKÅR (”Vilkårene”)

Gjelder for enhver leveranse av tjenester fra Oppdrettstorget.no til kunden ("Kunden").


1. ANNONSEREGLER

1.1 Om innholdet i annonsen

Alle opplysninger i annonsen må være korrekte, inkludert opplysninger om produktet og kontaktopplysninger. Det er ikke tillatt å legge inn annonser på vegne av andre uten at de har godkjent det.

Et produkt må kun annonseres under den kategori på Oppdrettstorget.no som produktet hører til under.

Kunden kan under ingen omstendigheter benytte Oppdrettstorgets tjenester til markedsføring av tjenester eller andre medier som konkurrerer med Oppdrettstorget.

Det er ikke lov å legge inn flere produkt i samme annonse, med mindre noe annet fremgår av eventuelt særskilte vilkår for den aktuelle Kategori.

Annonsen tillates publisert på følgende språk: Norsk, svensk, dansk eller engelsk.

1.2 Bilder

Bildene i annonsen skal være bilder av det produktet som selges. Dersom det benyttes illustrasjonsfoto skal det opplyses om dette.

 

2. VIDERESALG AV ANNONSEPLASS

Kunden har ikke rett til å opptre som annonseagent eller på annen måte videreselge annonseplass på Oppdrettstorget.no til andre.

 

3. TILGJENGELIGGJØRING AV RUBRIKKANNONSER

En rubrikkannonse er kun tilgjengelig i den enkelte kategori med mindre annet er avtalt. Varighet på rubrikkannonsen avhenger av hva som er bestilt. Endringer av innholdet i en rubrikkannonse er vederlagsfritt i annonseperioden.

Oppdrettstorget står fritt til å formidle hele eller deler av rubrikkannonsen i enhver annen kanal, herunder på ulike eksterne nettsteder dersom ikke annet er avtalt. Likeledes har Oppdrettstorget rett til å benytte all plass på sidene ut over selve rubrikkannonsen til kommersielle formål, med mindre annet er avtalt.

 

4. SPESIELT OM INNLEGGING AV BANNERANNONSER

4.1 Generelt

Kunden er ansvarlig for at alt materiell som skal benyttes i bannerannonsen er i samsvar med de spesifikasjoner som til enhver tid fremkommer på Oppdrettstorget.no.

Kampanjevarighet er minimum 7 dager for bannerannonser.

Ønsker Kunden å foreta endringer i en bestilt kampanje, må dette varsles Oppdrettstorget så snart som mulig før avtalt kampanjestart, og senest en uke før oppstartdato. Med endring av kampanje menes; endring i oppstartsdato, kampanjens varighet, eller endring av selve i innholdet i kampanjen.

Ved endring av en kampanje skal pris reforhandles.

Kunden kan selv komme med annonsemateriellet som skal publiseres, og betaler da bare for visningstiden.

Dersom kunden mangler annonsemateriell kan oppdrettstorget gi tilbud på produksjon av dette (se egen prisliste).

4.2 Avbestilling

Avbestilling av en kampanje skal skje ved skriftlig varsel senest 7 dager før kampanjestart.

Ved avbestillinger etter denne fristen, men før kampanjestart, fakturerer Oppdrettstorget Kunden for 50 % av kampanjebeløpet til dekning av arbeid og kostnader i forbindelse med kampanjen.

 

5. BETALING OG PRISJUSTERING

Gjeldende prisliste er til enhver tid tilgjengelig på Oppdrettstorget.no.

Fakturering skjer fortløpende med mindre annet er avtalt.

Dersom Kunden ikke betaler innen den fastsatte betalingsfrist, påløper forsinkelsesrente og purregebyr i henhold til de til enhver tid gjeldende satser.

Oppdrettstorget forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling dersom oppdrettstorget ikke finner kunden kredittverdig.

Oppdrettstorget forbeholder seg retten til å endre prislisten uten varsel, men Kunden faktureres alltid etter prislisten som var gjeldende på bestillingstidspunktet.

 

6. ANSVAR FOR INNHOLD I ANNONSENE

Kunden har ansvaret for alt innhold som publiseres på Oppdrettstorget.no.

Oppdrettstorget har ikke ansvar for å kontrollere eller redigere innholdet i Kundens annonser, men forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel å fjerne innhold som er krenkende, ulovlig eller i strid med punkt 1 i Vilkårene.

Oppdrettstorget skal ikke holdes ansvarlig for noe av innholdet som kunden publiserer på Oppdrettstorget.no, eller for avtaler som Kunden eventuelt måtte inngå med tredje part i forbindelse med annonser på Oppdrettstorget.no.

 

7. ENDRINGER I TJENESTEN

Oppdrettstorget forbeholder seg retten til å foreta løpende endringer i Tjenestene.

 

8. MISLIGHOLD

Begge parter har rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra den andre part.

 

9. ANSVAR

Det er Kundens ansvar å straks sende skriftlig klage til Oppdrettstorget ved feil i visning av annonsen. Klage sendes per e-post til: post@oppdrettstorget.no.

Oppdrettstorget er uten ansvar for tap som oppstår som følge av datafeil, datatap, nedetid eller andre tekniske omstendigheter som vanskeliggjør visning av Kundens annonse, og fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomiske tap som Kunden påføres som følge av mislighold fra Oppdrettstorgets side.

Dersom misligholdet er en følge av grov uaktsomhet eller forsett fra Oppdrettstorgets side har Kunden rett på tilbakebetaling av utgiftene som Kunden har innbetalt til Oppdrettstorget for den misligholdte leveransen.

 

10. ENDRING AV GENERELLE VILKÅR

Oppdrettstorget forbeholder seg retten til å til enhver tid kunne endre Vilkårene. Endringer kan imidlertid ikke gjøres gjeldende for allerede innlagte annonser.